Όπως αναφέρεται στο κείμενο του κρατικού προϋπολογισμού η αυξητική πορεία προβλέπεται να συνεχιστεί το 2017 σε απόλυτο αριθμό, καθώς το χρέος αναμένεται να φθάσει τα 319,2 δισ. ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το χρέος αναμένεται να εμφανίσει μείωση 3,8 ποσοστιαίων μονάδων την προσεχή χρονιά και να διαμορφωθεί στο 176,5%, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη περί ανάπτυξης ύψους 2,7% το 2017.
Η αύξηση του χρέους κατά 3,8 δισ. ευρώ μεταξύ 31ης/12/2016 και 31ης/12/2017 αποδίδεται από τον προϋπολογισμό κυρίως στην κάλυψη των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και τη χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Οι δαπάνες για τόκους χρέους προβλέπεται να μειωθούν οριακά από τα 5,6 δισ. ευρώ φέτος στα 5,55 δισ. ευρώ το 2017.
Ο προϋπολογισμός σημειώνει ότι μέσω repos αξιοποιείται πλέον το 75% των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, "παρέχοντάς τους ανταγωνιστικές υψηλές αποδόσεις, επ' ωφελεία τους, διασφαλίζοντας αντίστοιχο όφελος ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, με σωρευτικά θετικές επιπτώσεις για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους". Προαναγγέλλεται επίσης η συνέχιση του προγράμματος repos, "με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση της δημιουργίας ενιαίου λογαριασμού διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων".
Υπογραμμίζεται η σημασία των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, "αναμένεται να τύχουν εφαρμογής από τα τέλη του τρέχοντος έτους έως τη λήξη του παρόντος προγράμματος, δηλαδή μέχρι τα μέσα του 2018".
Στον προϋπολογισμό προβλέπεται ακόμα αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 250.000.000 ευρώ, προκειμένου να αντισταθμιστεί πλήρως η προβλεπόμενη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους. Συνολικά το ΠΔΕ το 2017 προβλέπεται να φθάσει τα 6,75 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,75 δισ. ευρώ αφορούν έργα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 1 δισ. έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.