Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

  Δεν υπάρχουν σχόλια

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων | Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων 
Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων. 

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη ΕντύπωνΧρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων.

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Παράταση υποβολής καταστάσεων ΓΕΜΗ ζητά η ΠΟΦΕΕ
Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 05, 14:20

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

1 Το ενιαίο έντυπο Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)
2 Το έντυπο Ε4 ετήσιος πίνακας προσωπικού
3 O E4 - Ετήσιος Συμπληρωματικός
4 O E4 - Αρχικός
5 Το έντυπο Ε4- συμπληρωματικός ωραρίου
6 Το έντυπο Ε4 - τροποποιητικός αποδοχών
7 Τα έντυπα Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
8 Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) 
9 Ε7: Βεβαίωση Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
10 Το έντυπο Ε8 : Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
11 Το έντυπο Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/ και εκ περιτροπής εργασίας
12 Το έντυπο Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση.
13 Το έντυπο Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

1 Το ενιαίο έντυπο Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)

Υποβάλλεται το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.
Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, και οι εργοδότες που ιδρύουν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν το έντυπο Ε3 εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ.


2 Το έντυπο Ε4 ετήσιος πίνακας προσωπικού

Υποβάλλεται μία φορά ετησίως κατά το χρονικό διάστημα 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και καταγράφει το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης κατά την ώρα της υποβολής.

3 O E4 - Ετήσιος Συμπληρωματικός

Κατατίθεται μόνο για απασχολούμενους, που εργάζονταν την ώρα της υποβολής του E4 - Ετήσιου πίνακα, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν σ΄ αυτόν ( Έγγραφο Υπ. Εργασίας 31651/4-10-2013). Υποβάλλεται εντός της προθεσμίας υποβολής του Ε4 ετήσιου πίνακα προσωπικού


4 O E4 - Αρχικός

Για τις περιπτώσεις νέων εργοδοτών, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη εργαζομένων για πρώτη φορά, καθώς και για όσους εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, ή εφόσον μετά την 31/10 υποβάλλεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά πρόσληψη εργαζομένων, υποδεικνύεται η υποβολή και Αρχικού Πίνακα Προσωπικού (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 13146/37/6-4-2015 )

5 Το έντυπο Ε4- συμπληρωματικός ωραρίου

Υποβάλλεται το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους. Το έντυπο Ε4 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου από 1/10/2018.

 Πήγαινε στην αρχήΠήγαινε στην αρχή
6 Το έντυπο Ε4 - τροποποιητικός αποδοχών
Υποβάλλεται το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο με προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή. Σε περίπτωση μεταβολής αποδοχών η οποία συμπίπτει μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/10 έως και 31/10 αρκεί μόνον η ενημέρωση του Ετήσιου Πίνακα προσωπικού (μέσα σε 15 ημέρες από την μεταβολή) με τις νέες αποδοχές χωρίς την υποχρέωση υποβολής και του Πίνακα Τροποποίησης Αποδοχών ( Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 13146/37/6.4.2015 ).

7 Τα έντυπα Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από το αντίστοιχο γεγονός.

8 Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) 

Υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από το αντίστοιχο γεγονός.

 Πήγαινε στην αρχήΠήγαινε στην αρχή

 9 Ε7: Βεβαίωση Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

Υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από το αντίστοιχο γεγονός.

10 Το έντυπο Ε8 : Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης

Υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής. Το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου από 1/7/2018.

11 Το έντυπο Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/ και εκ περιτροπής εργασίας

Ισχύει η καθορισμένη από το άρθρο 2, του Ν.3846/2010 προθεσμία γνωστοποίησης των οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε9 επισυνάπτονται τα σαρωμένα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές.

12 Το έντυπο Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση

Χωρίς προθεσμία η υποβολή του εντύπου, πλην όμως οι όροι της επιχειρησιακής ΣΣΕ αποκτούν κανονιστική ισχύ από την ημερομηνία κατάθεσης στο ΠΣ «Εργάνη». Κατά την υποβολή του εντύπου Ε10 επισυνάπτεται η σαρωμένη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση, αφού προηγουμένως έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές, και τυχόν παραρτήματα ή/και πίνακες αυτής. Σε περίπτωση τυπικών σφαλμάτων ή/και ελλείψεων (ενδεικτικά: επισύναψη εσφαλμένου αρχείου, απουσία σελίδων, ξενόγλωσσο κείμενο, απουσία υπογραφών) η υποβολή του εντύπου Ε10 δεν γίνεται αποδεκτή και αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα (`Αρθρο 4.21 & 4.22 της ΥΑ 32143/Δ1.11288/2018).

13 Το έντυπο Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

Γνωστοποιούνται, εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

 Πήγαινε στην αρχήΠήγαινε στην αρχή

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε τα σχόλια σας εδώ! Παρακαλούμε να είναι ευπρεπή!

Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE